Bezpečné potápění 

 Pravidla bezpečného potápění 

Komu jsou tato pravidla určena?

Proč tato pravidla vznikla?

Svaz potápěčů České republiky vydal bezpečnostní a výcvikové směrnice (BS a VS). Tyto dokumenty pokrývají celou oblast potápění, od prvního ponoření po potápění pracovní. Díky svému charakteru poskytují často jen problematické vodítko pro reálné rozhodování potápěče. Pro potřeby potápěčů a frekventantů školy potápění Potápěčského klubu Praha jsme se rozhodli vydat pravidla, která budou sice v souladu s BS a VS, ale budou zároveň praktická.

Jsou zde stanovená pravidla závazná?

Ano, pro výcvik a potápěčské akce pořádané Potápěčským klubem Praha pro všechny, komu jsou určena. Snažili jsme se ovšem pravidla stanovit natolik liberálně, aby mohla být dobrým vodítkem pro každého.

Zásady bezpečného potápění PKP

Zásady vycházejí z Bezpečnostních směrnic SČP platných od 1.1.2003.

1. Zdravotní způsobilost

1.1 Potápěč si musí být před jakoukoli sportovní potápěčskou činností jist, že jeho zdravotní stav odpovídá předpokládané zátěži.

1.2 Potápěčům se doporučuje, aby nechali periodicky a po prodělaném závažnějším onemocnění kontrolovat svůj zdravotní stav vzhledem k potápění lékařem s odpovídající odborností (dále lékařská prohlídka).

1.3 Před zahájením výcviku na volné vodě musí účastník potápěčského výcviku (dále cvičenec) lékařskou prohlídku absolvovat, před udělením kvalifikace musí být lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění zapsáno do potápěčského průkazu.

2. Limity

2.1 Limity se stanovují pouze potápěčům, pro něž je tato publikace určena, podle stupně získaných zkušeností. Pro zkušenější potápěče platí limity a doporučení BS a VS.

2.2 V odůvodněných případech, zejména při organizovaném ponoru několika buddy teamů (podle odstavce 4.5) dohromady za přítomnosti instruktora po dobu ponoru, může tento instruktor stanovit limity pro konkrétní ponor odlišné od dále uvedených.

2.3 Stanovením limitů není dotčeno doporučení bezpečnostních a výcvikových směrnic.

Cvičenec

2.4 Limity při výcviku určuje instruktor výcvik provádějící.

Začátečník

2.5 Začátečníkem se rozumí potápěč po absolvování kursu na kvalifikaci CMAS P* nebo odpovídající do získání základních zkušeností (podle odstavce 2.9).

2.6 Začátečník se nesmí potápět v prostředí bez možnosti přímého výstupu na hladinu (pod ledem, v jeskyních, uvnitř vraků apod.).

2.7 Začátečník se může potápět s potápěčem s praxí (podle odstavce 2.13) maximálně do hloubky 15 m.

2.8 Začátečník se může potápět do hloubek přes 15 m pouze se zkušeným potápěčem (podle odstavce 2.14), přičemž limity určuje tento zkušený potápěč.

Potápěč se základními zkušenostmi

2.9 Potápěčem se základními zkušenostmi se rozumí potápěč po uskutečnění nejméně 20 ponorů s dýchacím přístrojem na volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do hloubek přes 15 m do získání praxe (podle odstavce 2.13).

2.10 Limit pro potápění dvou potápěčů se základními zkušenostmi je maximální hloubka 21 m při dodržení nulových časů podle Bühlmannových dekompresních tabulek nebo podle potápěčského počítače.

2.11 Potápěč se základními zkušenostmi se nesmí potápět v prostředí bez možnosti přímého výstupu na hladinu (pod ledem, v jeskyních, uvnitř vraků apod.).

2.12 Potápěč se základními zkušenostmi se může potápět do hloubek přes 21 m pouze se zkušeným potápěčem (podle odstavce 2.14), limity určuje tento zkušený potápěč.

Potápěč s praxí

2.13 Potápěčem s praxí se rozumí potápěč po uskutečnění 40 ponorů s dýchacím přístrojem na volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 20 do hloubek přes 20 m, nebo potápěč s kvalifikací CMAS P** nebo Rescue Diver.

Zkušený potápěč

2.14 Zkušeným potápěčem se rozumí potápěč po uskutečnění 70 ponorů s dýchacím přístrojem na volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 30 do hloubek přes 30 m, nebo potápěč s kvalifikací CMAS P***, nebo divemaster, nebo instruktor.

2.15 Potápí-li se zkušený potápěč se začátečníkem, nebo s potápěčem se základními zkušenostmi, určuje limity tak, aby mohl rozumně předpokládat, že svými schopnostmi a výstrojí dokáže poskytnout partnerovi v krizové situaci účinnou pomoc a zároveň tak, aby v krizové situaci nebyl závislý na pomoci partnera.

Potápění po delší přestávce

2.16 Nepotápěl-li se potápěč se základními zkušenostmi (resp. potápěč s praxí) déle než 10 měsíců, postupuje nejméně při prvním ponoru po této době tak, jako začátečník (resp. potápěč se základními zkušenostmi).

3. Potápěčské signály

3.1 Všichni potápěči musí znát a být schopni efektivně komunikovat pomocí základních signálů:

 1. OK - vše v pořádku,
 2. výstup,
 3. sestup,
 4. stop,
 5. směr dalšího postupu,
 6. ukázání na objekt,
 7. nerozumím,
 8. jsem na rezervě,
 9. nemám vzduch,
 10. potíže s vyrovnáním tlaku,
 11. požadavek pomoci na hladině.

3.2 Doporučuje se, aby potápěči znali a vhodně používali také signály:

 1. OK - vše v pořádku na hladině,
 2. udržuj hloubku,
 3. o kousek vystoupit,
 4. rychleji,
 5. pomaleji,
 6. shromáždit se,
 7. něco není v pořádku,
 8. je mi zima,
 9. mám závrať,
 10. ukaž manometr.

3.3 Při potápění bez denního osvětlení musí potápěči znát a být schopni efektivně komunikovat s pomocí potápěčské svítilny.

4. Plánování ponorů a organizace potápění

4.1 Plán potápění musí být v souladu s místními předpisy, doporučuje se seznámení i s místními zvyklostmi. Zejména je nutno dbát na zakázané oblasti, povinné označení místa ponoru, maximální přípustnou hloubku ponoru.

4.2 Plán potápění musí zohledňovat přírodní podmínky, zejména viditelnost, teplotu vody, počasí, proudy, slapové jevy, nebezpečnou faunu.

4.3 Dekompresní postup se stanovuje pomocí potápěčského počítače, nebo pomocí vhodných tabulek, nebo plánováním pomocí vhodného softwaru.

4.4 Je-li použito plavidlo (jeho použití se pro potápění ve větší vzdálenosti od břehu doporučuje), musí být používáno v souladu s místními předpisy, doporučuje se seznámení i s místními zvyklostmi.

4.5 Potápění musí být vždy organizováno ve dvojicích, v případě nutnosti v trojicích (dále buddy team).

4.6 V průběhu ponoru o sobě potápěči v buddy teamu musejí neustále vědět.

4.7 Při snížení viditelnosti pod vodou na méně než 2 metry nebo při jiných nepříznivých podmínkách se doporučuje použití spojovacího úvazku.

4.8 Dojde-li pod vodou ke ztrátě partnera, doporučuje se omezit hledání na dobu přibližně 30 sekund a zahájit výstup na hladinu s průběžným hledáním podle bublin.

5. Výstroj pro potápění ve volné vodě

5.1 Potápěčská výstroj musí být funkční, úplná a účelná pro plánovaný ponor.

5.2 Součástí výstroje musí být potápěčský nůž, kompenzátor vztlaku, manometr.

5.3 Doporučuje se používání alternativního zdroje vzduchu, hloubkoměru a hodinek nebo potápěčského počítače.

Zásady výcviku

Zásady vycházejí z Výcvikových směrnic SČP platných od 1.1.2003.

6. Práva a povinnosti

6.1 Práva a povinnosti cvičence, instruktora a provozovatele výcviku se řídí platným právem a VS tam, kde s platným právem nejsou VS v rozporu.

6.2 Cvičenec má zejména právo po svědomité přípravě zažádat o nové přezkoušení z předmětu, ve kterém dříve neuspěl.

6.3 Instruktor má právo bez náhrady ukončit výcvik cvičence, který opakovaně při výcviku neuposlechl jeho pokynů.

6.4 Cvičenec má zejména povinnost:

 1. bez zbytečného prodlení ohlásit instruktorovi jištění, že došlo nebo může dojít k porušení zásad bezpečného potápění, uvedených výše (výstroj, limity, zdravotní způsobilost, ...),
 2. provádět jen takové úkony, které jsou mu určeny instruktorem a které odpovídají jeho znalostem a schopnostem.

Dotazy a připomínky posílejte na